- Sunday, December 04, 2011

ඇත්තටම දැනගෙන කරානම් ඉවරයිනේ.........iqr;,a uiqka we;s lsÍu wdrïNlrkafkl= ioyd Wmfoia'

Ø  udi 6l ld,hla iq¿ mßudKfhka wdrïN lr mj;ajdf.k hdu'
Ø  wvq uiqka ixLHdjla Ndú;d lsÍu'
Ø  megjqka ouk uiqka Ndú;d lsÍu'
Ø  ñ, wvq uiqka Ndú;d lsÍu'     Wod(- maf,aÜ" .mams


uiqka we;s lrk ia:dkh .ek wjOdkh fhduql< hq;= lreKq'

Ø  c,h ,nd .ekSfï myiqlï
Ø  jehjk uQ,sl myiqlï
Ø  m%jdyka myiqlï
Ø  úf,damslhkaf.a n,mEu
Ø  há;, myiqlï ,nd .ekSfï yelshdj
Ø  ck.ykfhka f;dr jQ mßirhla ùu


ud¿ gexls idod .ekSu

Ø  cfka, ùÿre fhda.H fkdfõ
Ø  lKaKdä ùÿre jvd fhda.H fõ
Ø  ùÿre iú lsÍfïÈ iú lrkq ,nk fldaKh b;d jeo.;a fõ
Ø  ùÿre we,ùug is,sfldka keue;s .ï j¾.h Ndú;d lrhs
Ø  th f,day yd ùÿre iu. tlu wdldrhlg iïnkaO fõ
Ø  gxlsfha c,h fkdue;s úg§ fyda msrùfïÈ we;sjk mSvkhg Tfrd;a;= §u
Ø  myiqfjka Ndú;dl, yels ùu
Ø  uiqka ±óug fmr kej;;a gexls w,xlrKh"uiqka ioyd jdia:dk iE§u wdÈh u.ska ilid .ekSu


gexls ioyd c,h Ndú;dlsÍfïÈ ie,lsh hq;= lreKq

Ø  c,h jd;kh lsÍu
Ø  mhsm c,fha jQ laf,daÍka bj;a lsÍu
Ø  c,fha jQ mrfmdaIs;hka bj;a lsÍu
Ø  ldnksl wxY= m%udKh wvq lr .ekSu
hdka;%sl fmryka" ridhksl fmryka" ffcj fmryka u.ska msßisÿ lsÍu'


c,fha .;s.=K                                        m%Yia; mrdih
Ø  pH                                                 6'5 - 9'0
Ø  wefudakshd                                      0'025mg/lg wvq
Ø  O2 ^Tlaiscka&                                  5mg/lg jeä
Ø  khsg%hsg                                        0'1mg/lg wvq
Ø  WIaK;ajh                                     22-290C 
Ø  wj,ïNs; wxY=ka                             20mg/lg wvq
Ø  CO2 ^ldnkavfhdlaihsâ&                    6mg/lg wvq
Ø  lÀk;ajh                                      20-250mg/l
Ø  laIdÍh;dj                                    20-250mg/l
Ø  H2S ^yhsä%cka i,amhsä&                     0'002-0'8mg/l


No comments:

Post a Comment