“ උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව පිවිසිය හැකි උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා සහ වෘත්තීයමය අවස්ථා පිළිබඳ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ වාර්ෂික සම්මන්ත්‍රණය මෙවරත්! ”